8 Decembrie 2022 publicat în Spiritualitate 543 share-uri

Sentimentul de mulțumire are efecte intens pozitive, pentru că ne reconectează cu ceea ce avem, și nu cu lipsurile și nevoile noastre care ne creează sentimente negative. Să mulțumești pentru ceea ce ai și ce primești înseamnă, de asemenea, să conștientizezi că ești mai bogat decât crezi, că ai resurse să mergi mai departe, că ești binecuvântat și primești toată susținerea să te ridici și să te simți mai fericit. Dacă ești creștin, îți prezentăm mai jos cele mai puternice acatiste de mulțumire.

Cele mai puternice Acatiste de mulțumire

Acatist de mulțumire: Rugăciuni începătoare

Tată Ceresc, Creatorul tuturor, în faţa Ta îngenunchez şi-Ţi mulţumesc pentru toate bucuriile cereşti și pământești, pentru viaţa ce mi-ai dat-o şi pentru binecuvântările nenumărate. Aş vrea să-Ţi arăt prin faptele mele că ştiu cât de mult mă iubeşti pe mine “omul”, aș vrea ca și eu să Te iubesc mai mult. De multe ori mă întreb cum de nu eşti supărat pe mine care greșesc atât de mult? Tot ce ating distrug şi-mi pare rău că o fac dar o iau de la cap, în fiecare zi din viaţa mea greşesc în faţa Ta. Îţi mulţumesc pentru a Ta nemărginită şi nemăsurată iubire şi Te rog să mă ajuţi acum în zi târzie a vieții mele să mă schimb, să mă smeresc și să Te iubesc. Fără ajutorul Tău voi fi mereu un suflet gol. Tu eşti Tatăl meu Ceresc, Ziditorul meu. Amin.

Acatistul de mulţumire „Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Condacul 1

Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ţii în dreapta Ta toate cărările vieţii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele ascunse, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale împărăţiei Tale. Arată-ne şi de acum înainte mila Ta, celor care cântăm: Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Icosul 1

Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către lumina veşniciei. Cu slavă s-au arătat, din prima zi şi până acum, darurile Proniei Tale cele îmbelşugate. Îţi mulţumesc şi strig cu toţi cei care Te cunosc pe Tine:

Slavă Ţie, Celui ce m-ai chemat la viaţă,

Slavă Ţie, Celui ce mi-ai arătat frumuseţea lumii,

Slavă Ţie, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul şi pământul ca pe o carte veşnică a înţelepciunii,

Slavă veşniciei Tale, ce se arată în lumea cea vremelnică,

Slavă Ţie, pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse,

Slavă Ţie, pentru fiecare suspinare a încercărilor mele,

Slavă Ţie, pentru fiecare pas al vieţii, pentru fiecare clipă de bucurie,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 2-lea

Doamne, ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale: vântul bine-înmiresmat, munţii care tind spre cer, apele ca nişte oglinzi nemărginite în care se răsfrâng aurul razelor şi curgerea uşoară a norilor, întreaga fire şopteşte tainic, toată e plină de mângâiere, păsările şi dobitoacele poartă pecetea iubirii Tale. Binecuvântat este pământul cu frumuseţea cea degrab trecătoare care deşteaptă dorul de veşnicul locaş unde întru nestricăcioasă frumuseţe se aude cântarea: Aliluia!

Icosul al 2-lea

M-ai adus în viaţa aceasta ca într-un rai preasfânt. Am văzut cerul ca un potir albastru şi adânc, în azurul căruia cântă păsările, am ascultat foşnetul plin de pace al pădurii şi susurul dulce-glăsuitor al apelor, m-am înfruptat din roadele bine-miresmate şi dulci, ca şi din mierea cea parfumată. Ce bine e la Tine pe pământ, şi câtă bucurie să fii oaspetele Tău!

Slavă Ţie, pentru praznicul vieţii,

Slavă Ţie, pentru buna mireasmă a lăcrămioarelor şi trandafirilor,

Slavă Ţie, pentru felurimea cea desfătata a roadelor şi a seminţelor,

Slavă Ţie, pentru strălucirea de giuvaer din roua dimineţii,

Slavă Ţie, pentru surâsul deşteptării scăldate în lumină,

Slavă Ţie, pentru frumuseţea zidirii mâinilor Tale,

Slavă Ţie, pentru viaţa veacului acesta, prevestitoare a celei cereşti,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 3-lea

Prin puterea Sfântului Duh împrăştie mireasmă orice floare: adiere tihnită de parfum, gingaşă alcătuire de culori, frumuseţea Celui Mare întru cele smerite. Laudă şi cinste Făcătorului de viaţă Dumnezeu, Cel Care a încununat ţarina cu aurul spicelor şi cu azurul albăstrelelor, iar sufletul cu bucuria vederii celor tainice. Veseliţi-vă şi-I cântaţi Lui: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Cât de minunat eşti în praznicul primăverii, când se trezeşte la viaţă toată făptura şi de prin mii de părţi strigă cu bucurie către Tine: Tu eşti Izvorul vieţii, tu eşti Biruitorul morţii! Mângâiate de lumina lunii şi de cântecele privighetorilor, stau văile şi codrii în veşminte de nuntă, întreaga lume este mireasa Ta, ea îl aşteaptă pe Mirele nestricăcios. Dacă astfel îmbraci Tu iarba câmpului, cum oare ne vei preschimba în veacul învierii ce va să fie, cum vor lumina trupurile noastre, iar sufletele cum vor străluci?

Slavă Ţie, Celui ce ai scos dintru întunecimile pământului felurite culori şi gusturi şi miresme,

Slavă Ţie, pentru zidirea cea primitoare şi bogată în mângâiere,

Slavă Ţie, că ne-ai înconjurat cu mii şi mii de făpturi,

Slavă Ţie, pentru adâncul înţelepciunii Tale, care şi-a pus pecetea peste întreaga lume,

Slavă Ţie, cu evlavie sărut urmele paşilor Tăi nevăzuţi,

Slavă Ţie, Celui ce ai aprins înaintea noastră lumina cea strălucitoare a vieţii veşnice,

Slavă Ţie, pentru nădejdea vieţii nestricăcioase, nepieritoare, desăvârşite,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 4-lea

Cu câtă dulceaţă îi îndestulezi pe cei ce se gândesc la Tine, ce Făcător de viaţă este Cuvântul Tău cel Sfânt! Mai plăcută decât untdelemnul şi mai dulce decât fagurii este împreună-grăirea cu Tine. Rugăciunea adusă Ţie prinde viaţă şi se înaripează: cu ce cutremur se umple atunci sufletul şi cât de măreţe şi pline de tâlc apar atunci viaţa şi făptura toată! Unde nu eşti Tu - acolo e pustiu. Unde eşti Tu - acolo e bogăţia sufletului, acolo se revarsă, ca un şuvoi de apă vie, cântarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Când se lasă peste pământ apusul, când se împart odihna somnului obştesc şi la căderea zilei liniştea se aşterne, eu văd cămara Ta sub chipul palatelor strălucitoare şi a pridvoarelor de nori ale amurgului. Foc şi porfiră, aur şi azur grăiesc prorocind despre frumuseţea cea negrăită a corturilor Tale şi cu glas de prăznuire strigă:

Slavă Ţie, în ceasul tihnit al înserării,

Slavă Ţie, Celui ce ai revărsat asupra lumii mare linişte,

Slavă Ţie, pentru raza de rămas-bun a soarelui care apune,

Slavă Ţie, pentru odihna somnului adânc,

Slavă Ţie, pentru bunătatea Ta care se arată în întuneric, când lumea toată pare a fi departe,

Slavă Ţie, pentru rugăciunile smerite ale sufletului,

Slavă Ţie, pentru deşteptarea făgăduită spre bucuria veşnicei zile neînserate,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 5-lea

Nu sunt cumplite viforele vieţii pentru acela în al cărui suflet străluceşte făclia focului Tău. Împrejur - vreme rea şi întuneric, groază şi urlet de vijelie; iar în sufletul lui e pace şi lumină: acolo e Hristos! Şi inima cântă: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văd cerul Tău strălucitor de stele. O, cât eşti de bogat şi câte lumini ai! Prin razele îndepărtaţilor luminători mă priveşte veşnicia; sunt aşa mic şi neînsemnat, dar cu mine este Domnul şi pretutindeni sunt păzit de dreapta Lui cea iubitoare.

Slavă Ţie, pentru necontenita Ta purtare de grijă,

Slavă Ţie, pentru oamenii pe care pronia Ta mi i-a adus în cale,

Slavă Ţie, pentru dragostea rudelor, pentru dăruirea prietenilor,

Slavă Ţie, pentru blândeţea dobitoacelor care-mi slujesc,

Slavă Ţie, pentru clipele luminoase ale vieţii mele,

Slavă Ţie, pentru bucuriile limpezi ale inimii,

Slavă Ţie, pentru fericirea de a trăi, de a mă nevoi şi de a contempla,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al-6-lea

Cât eşti de măreţ şi de apropiat întru cumplita suflare a furtunii, cum se vădeşte atotputernicia mâinii Tale în şerpuirea fulgerelor orbitoare: minunată este măreţia Ta. Glasul Domnului peste câmpii şi în foşnetul codrilor, glasul Domnului în purcederea tunetelor şi ploii, glasul Domnului peste ape multe. Lăudat fii în vuietul munţilor care scuipă foc. Tu scuturi pământul ca pe un veşmânt; Tu înalţi până la cer valurile mării. Laudă Ţie, Celui ce ai smerit trufia omenească, făcând să se înalţe strigăt de pocăinţă: Aliluia!

Icosul al-6-lea

Ca fulgerul când luminează cămările ospăţului şi după el par jalnice toate făcliile, aşa ai strălucit şi Tu în sufletul meu, fără de veste, la vremea celor mai mari bucurii ale mele; iar după lumina Ta de fulger, ce palide, întunecate şi firave păreau aceste bucurii... Sufletul meu năzuieşte spre Tine!

Slavă Ţie, hotar al celor mai înalte visuri omeneşti,

Slavă Ţie, pentru setea noastră nepotolită după împărtăşirea cu Dumnezeu,

Slavă Ţie, Celui ce ai aprins în noi nemulţumirea numai cu viaţa cea de pe pământ,

Slavă Ţie, Celui ce faci din noi fii ai luminii înveşmântându-ne cu cele mai gingaşe raze ale Tale,

Slavă Ţie, Celui ce ai zdrobit puterea duhurilor întunericului şi ai sortit tot răul spre nimicire,

Slavă Ţie, pentru descoperirile Tale;

Slavă Ţie, pentru fericirea de a Te simţi şi de a vieţui cu Tine,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al-7-lea

În sânul minunatei simfonii care ne înfăşoară cu bogatele ei armonii se face auzită chemarea Ta. Tu ne descoperi pridvorul împărăţiei ce va să fie în dulceaţa cântărilor, în minunatele acorduri ale sunetelor, în simţirea înaltă din glăsuirea lor, în strălucirea lucrării artistului. Orice adevărată frumuseţe ne poartă sufletul spre Tine, ca o puternică chemare, făcându-ne să înălţăm cu glas de sărbătoare cântarea: Aliluia!

Icosul al-7-lea

Cu pogorârea Sfântului Tău Duh, Tu luminezi şi faci să rodească arta pictorilor, inspiraţia poeţilor, gândirea savanţilor. Cu puterea cunoaşterii de sus pătrund ei legile Tale, luminându-ne adâncul înţelepciunii Tale de Ziditor. Lucrările lor şi fără de voie Te mărturisesc: O, cât eşti de mare în operele lor, cât eşti de mare în omul pe care Tu L-ai făcut!

Slavă Ţie, Celui ce Ţi-ai arătat puterea în legile ce cârmuiesc zidirea,

Slavă Ţie, că toată făptura e plină de legile pe care i le-ai rânduit,

Slavă Ţie, pentru tot ce ni s-a descoperit prin harul Tău,

Slavă Ţie, pentru ceea ce cu înţelepciune ne-ai ascuns,

Slavă Ţie, pentru geniul minţii omeneşti,

Slavă Ţie, pentru puterea de a lucra cele de folos,

Slavă Ţie, pentru limbile de foc ale inspiraţiei,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al-8-lea

Cât de apropiat eşti de noi în ziua bolii! Tu Însuţi cercetezi pe cei bolnavi, Tu Însuţi Te apleci spre patul celui suferind. Şi inima lui stă de vorbă cu Tine. Tu luminezi sufletul cu pace în vremea grelelor pătimiri şi scârbe, Tu trimiţi ajutor neaşteptat. Tu mângâi, Tu cercetezi cu dragoste şi mântui, Ţie îţi înălţăm cântare: Aliluia!

Icosul al-8-lea

Când, prunc fiind, Te-am chemat cu înţelegere pentru prima oară, mi-ai împlinit rugăciunea şi mi-ai adumbrit sufletul cu pacea harului Tău. Atunci am înţeles că Tu eşti bun şi fericiţi sunt cei care aleargă la Tine. Am început a Te chema din ce în ce mai des, iar acum strig:

Slavă Ţie, Celui ce plineşti cererea mea pentru cele bune;

Slavă Ţie, Celui ce veghezi necontenit asupra mea;

Slavă Ţie, Celui ce tămăduieşti neputinţele şi scârbele cu trecerea vindecătoare a timpului;

Slavă Ţie, Celui ce singur ştii de ce îngădui să fim prigoniţi pe nedrept;

Slavă Ţie, Celui prin Care nici o pierdere nu e de neînlocuit şi tuturor le dăruieşti viaţa de veci;

Slavă Ţie, Celui ce faci nepieritor tot lucrul cel înalt şi bun;

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai făgăduit reîntâlnirea cea dorită cu cei de aproape ai noştri adormiţi întru nădejdea învierii;

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al-9-lea

De ce zâmbeşte tainic toată făptura în zilele de praznic? De ce atunci se revarsă în inimă o minunată uşurare, fără asemănare cu cele pământeşti şi însuşi văzduhul devine altar şi biserică purtătoare de lumină? E adierea harului Tău, e strălucirea Taborului, cerul şi pământul cântă atunci lauda: Aliluia!

Icosul al-9-lea

Când m-ai insuflat spre a sluji aproapelui, luminându-mi sufletul cu umilinţa, atunci una din razele Tale nenumărate a căzut asupra inimii mele, şi ea s-a făcut purtătoare de lumină, fier în văpaie: am privit chipul Tău tainic şi neapropiat

Slavă Ţie, Celui ce ai preschimbat viaţa noastră cu faptele bunătăţii,

Slavă Ţie, Celui ce ai pecetluit cu negrăită dulceaţă fiecare din poruncile Tale,

Slavă Ţie, Celui ce Te sălăşluieşti în chip nevăzut acolo unde adie buna mireasmă a milostivirii,

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai trimis nereuşite şi scârbe, ca să ne întoarcem ochii spre suferinţa celorlalţi,

Slavă Ţie, Celui ce ai pus mare răsplată în însăşi fapta bună,

Slavă Ţie, Celui ce primeşti avântul spre cele înalte,

Slavă Ţie, Celui ce învălui cu iubirea mai presus de toate,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 10-lea

Un lucru destrămat în pulbere nu se ridica la loc, dar Tu învii pe cei a căror conştiinţă s-a stins şi întorci la frumuseţea cea dintâi sufletele ce o pierduseră fără nădejde. Cu Tine nimic nu e cu neputinţă de îndreptat. Tu eşti cu totul dragoste. Tu eşti Cel ce pe toate le zideşti, şi Cel ce iarăşi dai viaţă. Pe Tine Te lăudăm cântând: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Dumnezeul meu, Cel ce cunoşti căderea îngerului trufaş al zorilor, mântuieşte-mă cu harul tău, nu mă lăsa să mă îndepărtez de Tine şi nu-mi da să mă îndoiesc de Tine. Dă auzului meu agerime, ca să aud în toate clipele vieţii mele glasul Tău tainic şi să-Ţi strig Ţie, Celui veşnic:

Slavă Ţie, pentru minunatele potriviri de întâmplări pe care le-a rânduit pronia Ta,

Slavă Ţie, pentru presimţirile dăruite de har,

Slavă Ţie, pentru poveţele glasului tainic,

Slavă Ţie, pentru descoperirile din vis şi din trezie ale cuvioşilor Tăi,

Slavă Ţie, Celui ce zădărniceşti planurile nefolositoare,

Slavă Ţie, Celui ce ne trezeşti prin suferinţe din beţia patimilor,

Slavă Ţie, Celui care smereşti spre mântuire trufia inimii,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 11-lea

Prin lanţul de gheaţă al veacurilor simt suflul fierbinte al Dumnezeirii Tale şi dragostea Ta de oameni. Tu eşti aproape, sorocul vremurilor se apropie. Văd Crucea Ta: ai îndurat-o pentru mine; în pulbere se aşterne duhul meu înaintea Crucii: aici e praznicul iubirii şi al mântuirii, aici nu încetează în veci lauda: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Fericit cel care va cina în împărăţia Ta, însă Tu m-ai împărtăşit încă de pe pământ de această fericire. De câte ori nu mi-ai întins cu dreapta Ta dumnezeiască Trupul şi Sângele Tău iar eu, mult păcătosul am primit ştiutele Taine şi am simţit iubirea Ta cea negrăită şi mai presus de fire?

Slavă Ţie, pentru puterea harului Tău cel necuprins şi de viaţă făcător,

Slavă Ţie, Celui ce ai înălţat Biserica Ta ca adăpost lumii ostenite,

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai născut a doua oară prin apele cele de viaţă făcătoare ale Botezului.

Slavă Ţie, căci Tu întorci celor care se pocăiesc neprihănirea crinilor,

Slavă Ţie, adânc nesecat al iertării,

Slavă Ţie, pentru paharul vieţii şi pentru pâinea bucuriei veşnice,

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai ridicat spre cer,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 12-lea

De multe ori am privit cum se răsfrângea slava Ta pe chipurile celor răposaţi. Cum străluceau de nepământească frumuseţe şi bucurie, cât de nematerialnice păreau trăsăturile lor: cu adevărat era praznicul fericirii şi al odihnei în sfârşit atinse; tăcerea lor striga spre Tine. În ceasul sfârşitului, luminează şi sufletul meu, cel care strigă: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Ce înseamnă laudele mele înaintea Ta! Eu nu am auzit cântarea heruvimilor - aceasta este partea sufletelor înalte - dar ştiu cum Te slăveşte firea. Am privit iarna cum, sub tăcerea lunii, întreg pământul îţi aduce tihnită rugăciune, înveşmântat în haină albă, strălucind de nestematele zăpezii. Am văzut cum se bucură de Tine soarele care răsare şi am auzit corurile păsărilor slavoslovind. Am auzit cum foşnesc codrii, cântă vânturile şi apele susură cu taină despre Tine, am auzit cum Te propovăduiesc cetele luminătorilor prin mişcarea pe care le-ai rânduit-o, cu înţelepciune, pe nesfârşitele întinderi. Ce e lauda mea! Firea este ascultătoare, iar eu nu sunt. Atâta cât trăiesc şi văd dragostea Ta, râvnesc să-Ţi mulţumesc, să mă rog Ţie şi să strig:

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai arătat lumina,

Slavă Ţie, Celui ce ne-ai iubit cu dragoste adâncă, nemăsurată şi dumnezeiască,

Slavă Ţie, Celui ce ne umbreşti cu lumina, cu cetele sfinţilor şi îngerilor Tăi,

Slavă Ţie, Prea-Sfântule Părinte, Care ne-ai chemat să dobândim împărăţia Ta,

Slavă Ţie, Duhule Sfinte, Soare de Viaţă Făcător al veacului ce va să vină,

Slavă Ţie, Fiule al lui Dumnezeu, începătură a mântuirii noastre,

Slavă Ţie, pentru toate, Treime Dumnezeiască şi Preabună,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Condacul al 13-lea

O, Preabună şi de Viaţă-Făcătoare Treime, primeşte mulţumire pentru toate milele Tale şi ne arată vrednici de binefacerile Tale ca, înmulţind talanţii care ne-au fost încredinţaţi, să intrăm în veşnica bucurie a Domnului nostru cântând cântare de biruinţă: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi iarăşi se zice Icosul întâi

Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat, dar îngerul păzitor a întins aripi luminoase, ocrotind leagănul copilăriei mele. Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate cărările mele, în chip minunat călăuzindu-mă către lumina veşniciei. Cu slavă s-au arătat, din prima zi şi până acum, darurile Proniei Tale cele îmbelşugate. Îţi mulţumesc şi strig cu toţi cei care Te cunosc pe Tine:

Slavă Ţie, Celui ce m-ai chemat la viaţă,

Slavă Ţie, Celui ce mi-ai arătat frumuseţea lumii,

Slavă Ţie, Celui ce ai deschis înaintea mea cerul şi pământul ca pe o carte veşnică a înţelepciunii,

Slavă veşniciei Tale, ce se arată în lumea cea vremelnică,

Slavă Ţie, pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse,

Slavă Ţie, pentru fiecare suspinare a încercărilor mele,

Slavă Ţie, pentru fiecare pas al vieţii, pentru fiecare clipă de bucurie,

Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Şi Condacul întâi

Împărate al veacurilor, Cel ce nu suferi stricăciune, Tu ţii în dreapta Ta toate cărările vieţii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. Îţi mulţumim pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele ascunse, pentru viaţa pământească şi pentru cereştile bucurii ale împărăţiei Tale. Arată-ne şi de acum înainte mila Ta, celor care cântăm: Slavă Ţie, Dumnezeule, în veci!

Acatistul de mulţumire către Dumnezeu Tatăl

Condacul 1

Tată Ceresc care ai făcut totul prin Cuvânt şi ai dat viaţă prin Duhul Sfânt zideşte-mă încă odată ca să fiu curat, cu inima plină de iubire să cinstesc a Ta zidire şi cu buze curate să zic: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 1

Cât de minunată e ştiinţa Ta, cum ai făcut Tu totul, fiecare îşi ştie rostul. Ajută-mă şi pe mine să-mi aflu rostul în lume şi cu mulţimire să pot cânta:

Tată Ceresc, mulţumesc că mi-ai dat viaţa,

Tată Ceresc, mulţumesc că mi-ai arătat frumuseţea lumii,

Tată Ceresc, mulţumesc că am văzut şi lumea cea de sus,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru ocrotirea Ta,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru bucuriile vieţii,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru iertarea ce mi-o dai în fiecare zi,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru uşurarea necazurilor mele,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 2

Tată Ceresc îmi amintesc când Te-am văzut întâia oară, eram în pragul casei Tale, Tu erai acolo iar eu abia născut, de-a dreapta era Cuvântul, deasupra Sfântul Duh, şi Maica Lumii tot în dreapta şi m-aţi spălat şi uns iar eu Ţi-am jurat credinţă dar după un timp am uitat, că am crescut. Acum prin îngeri zic: Slavă Tatălui Ceresc.

Icosul 2

Pe drumul vieţii de multe ori mi-ai adus aminte de legământul Sfântului Botez dar prins în vâltoarea vieții am uitat şi am căzut dar Tu mereu m-ai ridicat:

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru oamenii întâlniţi după planul Proniei Tale,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru măreţia munţilor,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru mireasma florilor,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru surâsul unei deşteptări senine,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru savoarea fructelor,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru darurile Tale,

Tată Ceresc, mulţumesc pentru un cer senin de vară,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 3

Tată Ceresc, ce bine e să fiu cu Tine. În rugăciune mă văd în faţa Ta şi-Ţi mulţumesc sărutându-Ţi mâna dreaptă cu care mă mângâi în fiecare dimineaţă şi eu zic: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 3

Începe o nouă zi şi mă arunc în tumultul vieţii dar din când în când mă opresc, ridic ochii inimii spre cer şi zic: Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru ziua aceasta binecuvântată,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru fiece pas în viaţă,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru răsăritul soarelui,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc şi pentru apusul lui,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru nopţile senine,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru somnul liniştit,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 4

Tată Ceresc la Tine alerg în zilele triste ale vieţii mele și, deși am inima neliniștită, din tot sufletul meu spun: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 4

Când raza luminii Tale mă atinge întreaga mea fiinţă se umple de bucurie şi încep să cânt:

Tată Ceresc, nădejdea noastră,

Tată Ceresc, povăţuitorul celor rătăciţi,

Tată Ceresc, puterea noastră,

Tată Ceresc, slobozirea din necazuri,

Tată Ceresc, mângâierea sufletelor noastre,

Tată Ceresc, întărirea sărmanilor,

Tată Ceresc, milostiv fii nouă,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 5

Tată Ceresc, mândria mă omoară puţin câte puţin, ea roade adânc în mine prin cuvinte de slavă, ajută-mă să mă smeresc şi să-ţi slujesc Ţie şi cu buze de bucurie să zic: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 5

În fiecare zi greşesc şi seara mă căiesc, mă spovedesc în faţa Ta şi cer ajutor pentru slăbiciunea mea, ajută-mă; Tu eşti puterea mea!

Tată Ceresc, îmbracă-mă cu lumina Ta,

Tată Ceresc, ajută-mă și limpezește mintea mea,

Tată Ceresc, curăţă-mă de învățătura cea deşartă,

Tată Ceresc, bucurie dăruieşte tuturor,

Tată Ceresc, pacea sufletelor noastre,

Tată Ceresc, întoarce-i din răutate pe duşmanii nostri,

Tată Ceresc, tărie trupurilor noastre,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc.

Condacul 6

Tată Ceresc, Tu ai zis cu glasul Tău cel preaputernic „Cheamă-Mă pe Mine în ziua necazului tău şi Te voi scoate şi mă vei proslăvi”. Din adâncul inimii mele îndrăznesc și eu a Te chema zicând: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 6

Doamne Dumnezeul nostru Tată Ceresc, cel mare şi milostiv, din umilinţa inimilor noastre cu smerenie Te rugăm dă-ne nemărginita Ta îndurare.

Tată Ceresc deschide-ne nouă braţele părinteşti,

Tată Ceresc, închide porţile iadului,

Tată Ceresc, caută-i pe cei pierduţi şi îi adu acasă,

Tată Ceresc, mărire aducem Ţie împreună şi Fiului Tău şi Sfântului Duh,

Tată Ceresc mulţumim prin sfinţii îngeri,

Tată Ceresc, laude aducem prin puterile cereşti,

Tată Ceresc închinăciune prin sfinţii toţi.

Tată Ceresc îţi mulţumesc,

Condacul 7

Tată Ceresc în Treime Slăvit Dumnezeul nostru, Tu vezi că s-a topit tăria credinţei noastre şi căile mântuirii sunt departe din cauza păcatelor noastre. Fie-Ţi milă de robii Tăi care strigă: Slava Tatălui Ceresc!

Icosul 7

În mâinile Tale mă las şi tot ce vine de la Tine primesc cu bucurie şi părăsit de aş fi de toţi oamenii de lângă mine eu îţi mulţumesc că Tu rămâi lângă mine şi pe Tine Te slăvesc.

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru a inimii plinătate,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru a minţii limpezime,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru libertate,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc că m-ai scos din cursele vrăjmașului,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru bunătatea celor din jurul meu,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru darurile tale,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru îmbelşugare,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 8

Tată Ceresc, Creatorul Universului, îţi mulţumesc pentru că deşi Te supăr în fiecare clipă Tu mă ierţi iar eu pot doar să zic: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 8

Tată Ceresc, cerul e scaunul Tău iar pământul Ți-e aşternut, soarele e căldura Ta şi omul iubirea Ta.

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că L-ai trimis la noi pe Fiul Tău, Mântuitorul sufletelor noastre,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru Duhul Tău cel Sfânt ce s-a pogorât la noi,

Tată Ceresc îţi mulţumesc că pe Maica Fiului Tău ai făcut-o apărătoarea noastră,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc că pe toţi după a Ta orânduială ne aduci în ceasul pocăinţei,

Tată Ceresc îţi mulţumesc pentru că ne auzi când strigăm în necazuri către Tine,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru că la timp potrivit ne înveţi ştiinţa Ta văzută şi nevăzută,

Tată Ceresc îţi mulţumesc pentru frumuseţea slujitorilor Tăi,

Tată Ceresc îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 9

Tată Ceresc, ce bucurie se pogoară în zi de sărbătoare, făptura toată se veseleşte şi îţi cântă cântarea plină de armonie: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 9

De te-am iubi mai mult am şti că fiecare zi e o zi de sărbătoare. Dar noi suntem departe uitând de a Ta sfântă carte şi acceptam balaurul în noi.

Tatăl Ceresc, învaţă-ne dreptatea,

Tată Ceresc, luminează ochii minţii noastre,

Tată Ceresc, sufletul nostru îl păzeşte,

Tată Ceresc, fiinţa noastră o curăţeşte,

Tată Ceresc, oglindeşte chipul Fiului Tău în noi,

Tată Ceresc, destupă urechile noastre,

Tată Ceresc, alungă suferinţa noastră,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 10

În urma convorbirilor cu Tine părinţii sfinţi ne sfătuiesc să luăm aminte la toate lucrurile care vin de la diavol şi din lume. Iar noi să ne întărim zicând: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 10

Multe ispite şi plăţi vin ca urmare a greşelilor noastre din trecut dar rugându-ne Ziditorului nostru le trecem şi cu bucurie în acest fel cântăm:

Tată Ceresc, Izvor de bucurie,

Tată Ceresc, a noastră ocrotire,

Tată Ceresc, scut nebiruit,

Tată Ceresc, bogăţia sufletelor noastre,

Tată Ceresc, apărătorul vieţii noastre,

Tată Ceresc, lumina inimilor noastre,

Tată Ceresc, slavă aducem Ţie,

Tată Ceresc, îţimulţumesc pentru toate.

Condacul 11

Cuvinte mici şi goale aduce în cântări gura mea, nu se pot compara cu milostivirea Ta. Lângă icoana sfinţilor Tăi îngenunchez eu necredinciosul şi cu ei îndrăznesc să-ţi cânt: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 11

Mulţumiri aducem Ţie pentru Sfinţii toţi că i-ai pus să mijlocească pentru iertarea păcatelor noastre şi, ocrotiţi fiind de ei, îndrăznim să zicem Ţie: Tată Ceresc, slavă Ţie pentru toate,

Tată Ceresc, toată făptura îţi e datoare,

Tată Ceresc, slavă întru cei de sus,

Tată Ceresc, pe pământ pace,

Tată Ceresc, nesfârşită bucurie

Tată Ceresc, rugăciuni smerite aducem Ţie,

Tată Ceresc, fă-ne buni,

Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru toate.

Condacul 12

Când încep a mă ruga nu ştiu ce am a cere, nici ce-i bun pentru viaţa mea aşa că te rog pe Tine Tată Ceresc ai grijă de mine căci eu mă las în voia Ta: Slavă Tatălui Ceresc!

Icosul 12

Aşa cum noi dorim pentru ai noştri fii pace şi bucurie, sănătate, fericire, Tu doreşti pentru toţi copiii Tăi să trăiască în armonie.

Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru a trupului sănătate,

Tată Ceresc, îţi mulţumim pentru belşugul vieţii noastre,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru fiece descoperire,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru răbdarea învăţată,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru prietenii din viaţa mea,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc şi pentru duşmani că ei mă fac a descoperi cât sunt de mic,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru necazuri că ele mă întăresc,

Tată Ceresc, îţi mulţumesc pentru toate.

Condacul 13

O, Tată Ceresc Multmilostive şi întru tot Bunule Dumnezeul nostru iartă-ne noua greşelile noastre, scoate-ne din întunericul vieţii noastre, fă-ne să ridicăm ochii inimii spre cer şi cu buze fără de viclenie să zicem Ţie: Slavă Tatălui Ceresc!

Acatist de Mulțumire: Rugăciune

Tu m-ai făcut, m-ai adus în lume şi încă din pruncie eu Te-am uitat. Acum în ceas târziu al vieţii mele Te-am căutat şi te-am găsit, fără Tine am fost gol, ţine-mă la pieptul Tău ca să nu mai rătăcesc pe tărâmul lumii fără de Dumnezeu. Păzeşte sub acoperământul Tău ţara noastră şi poporul acesta de toate împrejurările grele. Celor bolnavi le dăruieşte sănătate, celor mâhniţi mângâiere, celor învrăjbiţi pace şi iubire şi înconjoară-ne pe toţi cu sfinţii tăi îngeri ca vrăj maşiinoştri să nu mai izbutească asupra dragostei din noi, bucurăndu-ne de grija Ta pentru noi, Te slăvim pe Tine Tată Ceresc şi binecuvântăm Prea Sfânt numele Tău, al Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin!

Surse:

Dexologia.ro

Luminadiniubire.ro


Garbo - Arta de a trăi frumos!

Abonează-te pe


Vizionare placuta

ABONARE NEWSLETTER

Bucură-te de cele mai frumoase articole Garbo și pe email!

Setari Cookie-uri